Generalforsamling i Hou fritidssejlerklub 2011.

Til stede fra bestyrelsen: Formand Kenneth Rasmussen, Kasserer Hanne Nielsen, Sekretær Aase Eg Jensen, Per Floris. Fraværende Steen Gaston.

Ud over bestyrelsen var der mødt ca. 15 medlemmer op.

1. Valg af ordstyrer: Per Floris, som konstaterede, at generalforsamlingen  var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2. Formandens Beretning ved Kenneth Rasmussen som kort gennemgik årets ture og arrangementer (bowling, standerhejsning, standerstrygning, fælles klubture til Ebeltoft  (4 både) og Ballen (8 både). Den årlige ”Tunøtur” i juni var henlagt til havnen i Hou pga. blæsende og regnfuldt vejr. Men mange var enige om, at der har været fin stemning  på turene. Desuden har der været romsmagning med stor succes.

3.   Regnskabet blev gennemgået af Hanne Nielsen. Regnskabet godkendes af forsamlingen.

      Regnskabet viser et overskud på 7579,40 kr.

      Budget for næste år gennemgået af Hanne og det godkendes.

      Næste års kontingent forbliver uændret på 200 kr. pr medlem.

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Kenneth og Hanne. Kenneth ønsker ikke genvalg. Hanne modtager genvalg. Ole Jørgensen modtager valg. Som suppleant genvælges Jørgen Jensen. Som revisor genvælges Tonny Jensen.

Julefrokostudvalget: Palle stopper, Henrik Brask vælges. Erik Madsen og Aase Jensen  fortsætter.

5. Hjørnebroen på bro 3. der nedsættes et udvalg. Palle og Tonny er tovholdere og flg. Medlemmer meldte sig som hjælpere: Mogens, Kenneth, Thorkild, Johannes, Peter L. Projektet sættes i værk til foråret 2012.

6. Indkomne forslag: Ingen.

 Ang. nye ideer foreslås det, at der laves foldere om klubben, som omdeles i bådene på Hou havn. Henvises desuden til klubbens hjemmeside. Forsamlingen vedtog, at der ved klubture må bruges penge fra klubben, til at købe f.eks. morgenbrød og ”landgangsøl”.

Der foreslås, at der laves en fælles aktivitetsdag, feks. ”vanddag” med forskellige aktiviteter i vandet, således, at der også foregår noget som børnene kan være med til.

Der kom også forslag om at arrangere en klubtur til Race Hall i Århus. (gokart).

Palle oplyste, at elektriker Henning Vermont gerne vil komme, og fortælle om el i bådene på en aften i klubregi. (dette var ment som ideer til bestyrelsen ved planlægning af næste års arrangementer) desuden blev der omtalt ”stumpemarked” på havnen d 13/11 kl. 14.

Generalforsamlingen  afsluttes og ordstyreren takkede for god ro og orden.

Referent Aase Eg Jensen.

Copyright(c) 2011  www.houfritidssejler.dk. All rights reserved.